ჯ. იოსებიძე, დ. ფრიდონაშვილი, ა. ჩხეიძე, ო. ხოხლოვი

საავტომობილო შიგაწვის ძრავების
მოწყობილობა


image-1

უაკ 629.113

ISBN 978-9941-20-765-5

60 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტრონული მართვის მქონე თანამედროვე საავტომობილო შიგაწვის ძრავების, მათი მექანიზმებისა და სისტემების დანიშნულება, მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპები.
ნაშრომი განკუთვნილია საავტომობილო ტრანსპორტის პროფილის სტუდენტებისათვის, თუმცა ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს ამ დარგის სპეციალისტებს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები