ლ. კლიმიაშვილი, დ. გურგენიძე, ა. ჩიქოვანი

სამშენებლო მასალათმცოდნეობა

image-1

უაკ 624:691

ISBN 978-9941-20-797-6

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

განხილულია სამშენებლო მასალათმცოდნეობის საფუძვლები, ნედლეულის, შედგენილობის, სტრუქტურისა და თვისებების ურთიერთკავშირი. თეორიული საკითხები გადმოცემულია ფუნდამენტური მეცნიერებების – ფიზიკის, ქიმიის, მექანიკის გამოყენებით.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის სამშენებლო სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ასევე გამოადგება მაგისტრანტებს, დოქტორანტებსა და ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები