ლ. გრიგალაშვილი

საბუღალტრო აღრიცხვა საჯარო
სამართლის სუბიექტებში

image-1

უაკ 657.1:347.73

ISBN 978-9941-20-822-5

264 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია პრაქტიკული მაგალითები საჯარო სამართლის სუბიექტების აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების, სუბსიდიების, გრანტების, კაპიტალის ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ანგარიშგებაში ასახვის ოპერაციების შესახებ. განხილულია საბიუჯეტო პროცესი, საბიუჯეტო კლასიფიკაცია, გადასახადებთან დაკავშირებული საკითხები, ფინანსური ანგარიშგების შედგენის წესები და სხვ.
განკუთვნილია სტუდენტების, საბიუჯეტო ორგანიზაციების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, არასამეწარმეო იურიდიული პირებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის. მისი შინაარსი სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციასთან და ბუღალტრული აღრიცხვის მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებთან.
სახელმძღვანელო დიდ დახმარებას გაუწევს საბუღალტრო-ეკონომიკური სამსახურის მუშაკებს, აუდიტორებს, სტუდენტებს და ამ საკითხების შესწავლით დაინტერესებულ სხვა პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები