მ. ტურძელაძე, ზ. ქარუმიძე, თ. ნარეკლიშვილი

სამშენებლო მასალათმცოდნეობა

I ნაწილი

image-1

უაკ 624

ISBN 978-9941-20-827-0 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-828-7 (პირველი ნაწილი)

317 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

სახელმძღვანელო „სამშენებლო მასალათმცოდნეობა“ გამოდის ორ წიგნად. პირველ წიგნში მოცემულია სამშენებლო მასალათმცოდნეობის მეცნიერული საფუძვლები, გამოყენებითი ხასიათის მონაცემებთან კავშირში, როგორიცაა საშენი მასალების წარმოების ტექნოლოგია. თეორიული საკითხები გადმოცემულია ფუნდამენტურ მეცნიერებებზე (ფიზიკა, ქიმია, მექანიკა) დაყრდნობით.
პირველ წიგნში განხილულია მერქანი და მერქნისაგან დამზადებული მასალები, ბუნებრივი ქანები და ქვის საშენი მასალები, კერამიკული მასალები და ნაკეთობები, შემკვრელი ნივთიერებები. მათი დამზადების ტექნოლოგია და გამოყენების სპეციფიკა.
მეორე წიგნში განიხილება ბეტონი, ბეტონის კლასიფიკაცია, რკინაბეტონის ნაკეთობები და ახალი თანამედროვე სამშენებლო მასალები.
სახელმძღვანელოს შინაარსი აგებულია კურსის პროგრამით და მიღებული კლასიფიკაციით. თითოეული თავი აერთიანებს მასალების განსაზღვრულ ჯგუფს, რაც საშუალებას იძლევა გამოვავლინოთ მათი თვისებების ჩამოყალიბების საერთო კანონზომიერებები და ფიზიკურ-ტექნიკური პარამეტრები. სახელმძღვანელოში მოცემულია დარგის განვითარების ძირითადი მიმართულებები. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა საშენი მასალების ეფექტურობის და ხარისხის უზრუნველყოფის, მრეწველობის ნარჩენების გამოყენებას, ახალი მასალებისა და ტექნოლოგიების, შრომითი და სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების ყაირათიანი ხარჯვის საკითხებს.
განკუთვნილია სტუ-ის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები