თ. გელაშვილი, ჯ. იოსებიძე, გ. აბრამიშვილი, გ. არჩვაძე

საწვავ-საზეთი მასალები საზღვაო
ტრანსპორტზე


image-1

უაკ 629.113

ISBN 978-9941-20-848-5

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განზოგადებულია მოთხოვნები, რომლებიც წაეყენება თანამედროვე გემებზე გამოყენებულ საწვავებსა და საზეთ მასალებს. მოცემულია ამ მასალების სპეციფიკაციები, მითითებულია მათი თანამედროვე ასორტიმენტი მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებელი ფირმებისა და კომპანიების მიხედვით, მოცემულია მათი ფაქტობრივი ხარისხის მაჩვენებლები, აღწერილია გემზე მათი მომზადების, დამუშავებისა და რაციონალური გამოყენების მეთოდები და საშუალებები, ამ პროდუქტების ნარჩენებით  ზღვის დაბინძურების აღკვეთის ხერხები. წიგნში, აგრეთვე, ზოგადად განხილულია სასაქონლო საწვავ-საზეთი მასალების წარმოების, საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესებისა და ალტერნატიული მასალებით მათი ჩანაცვლების პერსპექტივები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საზღვაო და სპეციალური ტექნოლოგიური ტრანსპორტის“ მიმართულების სტუდენტებისათვის. იგი გამოადგებათ პროფესორ-მასწავლებლებსა და დოქტორანტებს, აგრეთვე საზღვაო და სამდინარო ტრანსპორტზე დასაქმებულ მექანიკოსებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები