ზ. აზმაიფარაშვილი, გ. მურჯიკნელი, გ. მურჯიკნელი

ანალოგური სიგნალების ციფრული
დამუშავება

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-864-5

164 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელო „ანალოგური სიგნალების ციფრული დამუშავება“ შედგება შესავლისა ოთხი თავისაგან. პირველ თავში მოცემულია ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზაციის თეორიული საფუძვლები. მეორე თავში განხილულია ციფრული სიგნალების სტატიკური და დინამიკური მახასიათებლები. მესამე თავში მოყვანილია ანალოგური სიგნალების ციფრულ ფორმაში გარდაქმნის ძირითადი სქემები და გაანალიზებულია მათი მუშაობის პრინციპები. მეოთხე თავი დათმობილი აქვს ანალოგური სიგნალების ციფრული დამუშავების საყრდენი ძაბვის წყაროების ანალიზს.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები