ლ. გაჩეჩილაძე

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება
C++ ენაზე

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-862-1

374 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში განხილულია თანამედროვე ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების ძირითადი პრინციპები, კერძოდ: ინკაფსულაცია, მემკვიდრეობითობა, პოლიმორფიზმი. მასში სრულად არის წარმოდგენილი C++ ენის სინტაქსი, ძირითადი სტრუქტურები, მმართველი კონსტრუქციები და ენის გამოყენების ფართო შესაძლებლობები. სახელმძღვანელო მოიცავს თეორიულ წანამძღვრებს და მასში აღწერილია პროგრამული კოდის ჩაწერისა და მისი შესრულების პროცედურები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების C++ ენის ასათვისებლად.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები