ნ. სამსონია, დ. ჩომახიძე, მ. გუდიაშვილი

ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში

image-1

უაკ 33:620.9

ISBN 978-9941-20-872-0

250 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ისეთი ფუნდამენტური საკითხები, როგორიცაა: ბუნებრივი ენერგეტიკული რესურსების გამოყენების ეკონომიკა, ენერგოეფექტიანობის როლი ეკონომიკის განვითარებაში, ენერგეტიკული საწარმოო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა,   ენერგეტიკული საწარმოს ძირითადი და საბრუნავი საშუალებები და მათი გამოყენების მაჩვენებლები, სატარიფო მეთოდოლოგია და ტარიფების განსაზღვრის პრინციპები, ენერგეტიკის რეგულირება  და ეკონომიკური ანალიზის მეთოდების გამოყენება ენერგეტიკაში, ენერგეტიკული საწარმოო სიმძლავრეები და მწარმოებლურობა, ენერგოსისტემის ელექტროსადგურებს შორის ელექტრული დატვირთვის ოპტიმალური განაწილება, პარალელურად მომუშავე აგრეგატების ოპტიმალური შემადგენლობის შერჩევა, ელექტროენერგიისა და კრებითი ენერგეტიკული ბალანსების შედგენის პრინციპები, ოპერაციული და ენერგეტიკული მარკეტინგის მენეჯმენტი, შრომითი პროცესის დაგეგმვა და ნორმირება, პერსონალის საქმიანობის შეფასების მეთოდები და ატესტაცია ენერგეტიკულ კომპანიებში.
წიგნი განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის. ის აგრეთვე სასარგებლო იქნება ამ საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები