ლ. ტაბატაძე

კვების პროდუქტთა
ეკოლოგია


image-1

უაკ 577.4:664

ISBN 978-9941-20-860-7

189 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში განხილულია სასურსათო პროდუქციის ბიოლოგიური სრულფასოვნების და ეკოლოგიური სისუფთავის უმთავრესი პირობები, სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის სფეროს რეგულირების მნიშვნელოვანი სახელმწიფო და საერთაშორისო სტანდარტები.
წიგნი განკუთვნილია უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ასევე ამ დარგში მომუშავე საზოგადოების ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები