ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, დ. მოსულიშვილი, რ. ტყემალაძე

ტყესაკაფი სამუშაო პროცესების კომპლექსური
მექანიზაციის ტექნოლოგია და მანქანები

III ნაწილი

image-1

უაკ 630.0.36

ISBN 978-9941-20-230-8 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-883-6 (მესამე ნაწილი)

280 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ტყესაკაფი სამუშაო პროცესების კომპლექსური მექანიზაციის ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიის საკითხები. დიდი ყურადღება აქვს დათმობილი ხეების საჭრელი მანქანების, მოწყობილობების და მექანიზმების – მათ შორის ჯაჭვური სახერხი აპარატის – ტიპების კონსტრუქციების აღწერას, აგრეთვე უსაფრთხოების წესების შესწავლას და მწარმოებლურობის განსაზღვრის მეთოდიკის ჩამოყალიბებას. მოცემულია საბაგირო მორსათრევი დანადგარების სქემები და კონსტრუქციები, მათ შორის ავტორთა კოლექტივის მიერ დამუშავებული და შექმნილი ცალმხრივი და ორმხრივი განივგადასატანი საბაგირო მორსათრევი დანადგარების ბაგირ-ბლოკური სქემები. მოცემულია აგრეთვე ბენზოხერხებით ხეების როკებისაგან გაწმენდის ტექნოლოგია, მუშაობის წესები და თავისებურებები. განხილულია ტყესაკაფზე შოლტების დამორვის, დახარისხების და დაშტაბელების საერთო მოთხოვნები, თავისებურებები და წესები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სატყეო საინჟინრო სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრანტების და დოქტორანტებისათვის, ასევე დახმარებას გაუწევს დარგის სპეციალისტებს თეორიული და პრაქტიკული საკითხების გადაწყვეტაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები