გ. ტყემალაძე

ბიოქიმია
ლაბორატორიული სამუშაოები
ცილები, ამინომჟავები, ვიტამინები, ფერმენტები,
ნახშირწყლები, ჰორმონები, ნუკლეინის მჟავები

image-1

უაკ 577.1

ISBN 978-9941-20-887-4

125 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია ბიოქიმიის საუნივერსიტეტო კურსით გათვალისწინებული თემების – ამინომჟავების, ცილების, ვიტამინების, ფერმენტების, ნახშირწყლების, ჰორმონების, პიგმენტებისა და ნუკლეინის მჟავების  მოკლე თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის მასალა. აგრეთვე ამ მასალის შესაბამისი პრაქტიკული ამოცანების შესრულებისათვის აუცილებელი ყველა განმარტება. წიგნს უძღვის ქიმიურ ლაბორატორიებსა და ქიმიურ რეაქტივებთან უსაფრთხო მუშაობის წესების, პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის საშუალებების აღწერა.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები