რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე, მ. თალაკვაძე, ვ. ნადარაია

მასალების ჭრით დამუშავება
ლაბორატორიული სამუშაოები


image-1

უაკ 621.9

ISBN 978-9941-20-920-8

113 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შექმნილია საგანმანათლებლო პროგრამის – „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ მოთხოვნათა მიხედვით. იგი დაწერილია „მასალების ჭრით დამუშავების“ სრული კურსის სასწავლო სილაბუსის შესაბამისად.
ლაბორატორიულ სამუშაოებში განხილულია მასალების ჭრით დამუშავების მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელთა საფუძვლიანი ათვისება სტუდენტს საშუალებას მისცემს ექსპერიმენტულად შეისწავლოს ჭრის პროცესის ძირითადი კანონზომიერებები, შეითვისოს პრაქტიკული ჩვევები და წარმატებით გამოიყენოს მეცნიერული კვლევების ჩასატარებლად.
განსაზღვრულია ლაბორატორიული სამუშაოს მიზანი, შინაარსი, შესრულების თანამიმდევრობა. მითითებულია საჭირო დანადგარები, ხელსაწყოები და იარაღები.  თითოეულ ლაბორატორიულ სამუშაოს ერთვის საკონტროლო კითხვები გავლილი მასალის შესამოწმებლად. მოცემულია, აგრეთვე, მითითებები შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებში.
წიგნი განკუთვნილია აკადემიური უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები