რ. თურმანიძე, ვ. შილაკაძე, მ. შვანგირაძე

მასალების ჭრით დამუშავება
პრაქტიკული სამუშაოები

image-1

უაკ 621.9

ISBN 978-9941-20-919-2

68 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შექმნილია საგანმანათლებლო პროგრამის – „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“ მოთხოვნათა მიხედვით. იგი დაწერილია „მასალების ჭრით დამუშავების“ სრული კურსის სასწავლო სილაბუსის შესაბამისად. მისი დანიშნულებაა მასალების ჭრით დამუშავების მნიშვნელოვან საკითხებზე პრაქტიკული მეცადინეობების შესრულება. მოცემული სხვადასხვა სირთულის კითხვები და ამოცანები, თითოეულ სამუშაოში საკონტროლო ტესტი გავლილი მასალის თვითშეფასებისათვის, რომელთა საფუძვლიანი შესწავლა სტუდენტს საშუალებას მისცემს აითვისოს ჭრის პროცესის ძირითადი კანონზომიერებები, გამოიმუშავოს პრაქტიკული ჩვევები და წარმატებით გამოიყენოს ამოცანების დამოუკიდებლად გადაწყვეტის დასაუფლებლად.
წიგნი განკუთვნილია აკადემიური უმაღლესი განათლების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები