გ. ტყემალაძე

ბიოქიმია
თეორია და ტესტური ამოცანები


image-1

უაკ 577.1

ISBN 978-9941-20-913-0

139 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში  წარმოდგენილია მოკლე თეორიული მასალა და ტესტური ამოცანები ბიოქიმიის უმნიშვნელოვანესი ბიომოლეკულების: ამინომჟავების, ცილების, ფერმენტებისა და ნუკლეინის მჟავების სტრუქტურის, თვისებებისა და ფუნქციების შესახებ. განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის  ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები