ქ. მახაშვილი

ლაბორატორიული სამუშაოები არაორგანულ
ქიმიაში

image-1

უაკ 546

ISBN 978-9941-20-955-0

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელო შეიცავს ლაბორატორიულ სამუშაოებთან თემატურად დაკავშირებულ თეორიულ მასალას. მოკლედაა განხილული s-, p- და d- ელემენტები. მოცემულია ამ ელემენტების თვისებები და მათი ნაერთების გამოყენების სფეროები. აღწერილია არაორგანულ ქიმიაში ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების მეთოდები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები