ჯ. დოჭვირი

ავტომატიზებული ელექტროამძრავი

image-1

უაკ 621.313.13

ISBN 978-9941-20-957-4

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

განხილულია როგორც მუდმივი, ისე ცვლადი დენის ელექტროამძრავების უკუკავშირიანი სისტემები. შედგენილია სტატიკური და დინამიკური რეჟიმების აღმწერი მათემატიკური მოდელები. მოცემულია ელექტროამძრავების დინამიკური მახასიათებლების ოპტიმიზების მეთოდები მექანიკური გადამცემი ლილვის დრეკადი თვისებების გათვალისწინებით. მოყვანილია კომპიუტერული მოდელირების შედეგები.                                                   
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მათთვის ვისაც აინტერესებს ავტომატიზებული ელექტროამძრავების შესწავლა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები