ა. ჩიქოვანი, ლ. კლიმიაშვილი, დ. გურგენიძე

არქიტექტურული მასალათმცოდნეობა

image-1

უაკ 72.01

ISBN 978-9941-20-976-5

240 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია ცნობები არქიტექტურასა და მის მატერიალურ პალიტრას შორის მრავალმხრივ ურთიერთკავშირზე. მეტი ყურადღება ეთმობა თვისებებს, რომლებიც აყალიბებენ არქიტექტურული ფორმების ესთეტიკურ აღქმას, მათი გამოყენების გამოცდილებას არქიტექტურულ-საშენებლო პრაქტიკაში.
ნაშრომი განკუთვნილია არქიტექტურული სპეციალობის სტუდენტებისათვის, გამოადგებათ არქიტექტორებს, დიზაინერებს, რესტავრატორებს და არქიტექტურულ-საშენებლო საქმიანობაში მოღვაწე პერსონალს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები