ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, დ. ნოზაძე

საგლინი საამქროების დამხმარე
მოწყობილობა

image-1

უაკ 621.774.35

ISBN 978-9941-20-947-5

229 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საგლინი საამქროების დამხმარე მოწყობილობა, მისი კონსტრუქცია და გაანგარიშების მეთოდები.
განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების მასალათმცოდნეობის და მასალების დამუშავების სპეციალობის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები