ი. შურღაია, ლ. თედიაშვილი

მექატრონიკის საფუძვლები

image-1

უაკ 004.896

ISBN 978-9941-28-006-1 (PDF)

216 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

ნაშრომში განხილულია პერსპექტიული ტექნიკური მიმართულება, სადაც უფრო ფართოდ გამოიყენება მექატრონიკა, აღწერილია მათი აგების კონცეფციები, მექატრონული სისტემების ინტეგრაციის პრინციპები და სტრუქტურა, მოცემულია თანამედროვე მექატრონული სისტემებისა თუ მოდულების ტექნიკური მახასიათებლები მოყვანილია მათი აგების მეთოდები. სალექციო კურსში ასევე განხილულია დღეისათვის არსებული ის ძირითადი პრობლემატიკა, რომელიც წარმოიქმნება თანამედროვე სისტემების ინტელექტუალურად მართვის მეთოდების დანერგვისა და გამოყენების დროს.
სასწავლო პროგრამა განკუთვნილია სხვადასხვა ტექნიკური მიმართულებების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. თანამედროვე მექატრონიკის საფუძვლების პროგრამით  შესაძლებელია ისარგებლონ იმ დაინტერესებულმა სამეცნიერო-ტექნიკურმა პერსონალმა, რომლებიც სხვადასხვა ორგანიზაციაში ეწევა საწარმო მანქანების კონსტრუირებას და ექსპლუატაციას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები