პარონიმები ეწოდება ისეთ სიტყვებს, რომლებიც ბგერობრივად (ხან საერთო წარმომავლობის ან მსგავსი წარმოების გამო, ხან შემთხვევით, ზოგჯერ სემანტიკური ელფერითაც) ჰგვანან ერთმანეთს, რაც მიზეზი ხდება მათი აღრევისა (ისინი გაუმართლებლად მონაცვლეობენ როგორც ზეპირ, ისე წერით მეტყველებაში). გთავაზობთ პარონიმებს, რომლებიც, ჩვენი აზრით, საყურადღებო უნდა იყოს საგამომცემლო სახლის ავტორებისათვის. ჩვენ ვიხელმძღვანელეთ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ 2011 წელს გამოცემული ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონით. მთავარი რედაქტორი - თ. ვაშაკიძე. 
მადლიანი – მადლიერი

მადლიანი: 1. მადლის მქონე: „მაზიარე, შენი ჭირიმე, შენი მადლიანი ხელით“ (ილია); 2. კე­თილი, სანდო: „მოდი, ერთი მადლიანი საქმე ჰქენ და წიგნი მასწავლე!“ (ილია); 3. სანდომიანი, მიმზიდველი: „იმას ერთი მადლიანი, ჯეირანივით ლამაზი გოგო ჰყავდა“ (ილია); მადლიერი: მადლობის გრძნობის მქონე; კმაყოფილი, მადლობელი: „იცი, ძმობილო, რა მადლიერი ვარ შენი!?“ (ვაჟა).


 
მათ — მათმა

მათ (როგორც სუბიექტი: მათ თქვეს / მოგვიკითხეს / დაგვირეკეს...); მათმა (როგორც მსაზღვრელი: მათმა მეგობარმა / შვილმა...).


 
მანკიანი – მანკიერი

მანკიანი: მანკის მქონე; ნაკლიანი, ზადიანი: „მანკიანი და უმანკო – ყველა აქ მოეშურებოდა“
(ი. მანსვეტ.); მანკიერი: უარყოფითი, ცუდი (სულხან-საბა ორბელიანის იგავ-არაკებში გაკიცხულია ადამიანთა მანკიერი თვისებები).


 
მანქანური – სამანქანო

მანქანური (დამუშავება ტექსტისა); ამანქანო (გზა).


 
მარკი ზა – მარკიზი

მარკიზა: მარკიზის ცოლი ან ქალიშვილი; მარკიზი: თავად-აზნაურთა ტიტული (გრაფზე მაღალი და პერცოგზე დაბალი); ამ ტიტულის მქონე პირი.


 
მასესხებელი – მსესხებელი

მასესხებელი: ვინც ასესხებს; მსესხებელი: ვინც სესხულობს.


 
მასიური – მასობრივი – მასური

მასიური: დიდი მოცულობის მქონე. მძიმე (მასიური ავეჯი / ქანდაკება); მასობრივი: მოსახლეობის ფართო ფენების მონაწილეობით განხორციელებული რამ (მასობრივი არეულობა / გამოსვლა); მასური: ფიზ. მასის მიხედვით (მასური წონა).


 
მასტიტი – მასტოპათია

მასტიტი: სარძევე ჯირკვლის ანთება (ლაქტაციის პერიოდში რძის დაგროვების ფონზე განვითარებული პროცესი); მასტოპათია: ძუძუს ყოველგვარი დაავადება (ჰორმონალური დისბალანსის ფონზე განვითარებული პროცესი).


 
მატერიალური – მატერიალისტური

მატერიალური: ნივთიერი, ფიზიკური, რეალური, ხორცშესხმული (მატერიალური სამყარო / კულტურა / მდგომარეობა / ბაზა...); მატერიალისტური: მატერიალიზმთან დაკავშირებული (სამყაროს მატერიალისტური გაგება; მატერიალისტური თეორია).


 
მატრიკული – მეტრიკული

მატრიკული: უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის ჩათვლის წიგნაკი; მეტრიკული: ამონაწერი. მოწმობა დაბადების თარიღის შესახებ.


 
მაშველი – მეშველი

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს – მშველელი, შემწე; ვინც ან რაც შველის: „მაშველ ჯარს თხოულობსო ყველისციხის პატრონი“ (კ. გამს.); „დაბრიყვებულს მეშველად პირველი ჩალხო აღუჩნდებოდა“ (ვაჟა), მაგრამ: ლინგვ. მეშველი [და არა მაშველი] ზმნა; შდრ.: მაშველები (ზღვის სანაპიროზე); მაშველი (ფეხსაცმლისათვის).


 
მაცხოვრებელი – მცხოვრები

მაცხოვრებელი: ვინც ვინმეს აცხოვრებს; შდრ. საუბ. კარგი (= შეძლებული) მაცხოვრებელი; მცხოვრები: ის, ვინც ცხოვრობს (რამდენი მცხოვრებია ქალაქში?).


 
მაძებარი, მაძიებელი, მძებნელი – მეძებარი

მაძებარი, მაძიებელი, მძებნელი (სიმართლის მაძებარი / მაძიებელი / მძებნელი); შდრ: ხარისხის მაძიებელი; მეძებარი: ძაღლის ჯიში.


 
მახარებელი – მახარობელი

მახარებელი: სახარების (ოთხთავის) ერთ-ერთი მთხრობელი (მათე, მარკოზი, იოანე); მახარობელი: კარგი ამბის მაუწყებელი.


 
მგზავრი – მოგზაური

მგზავრი: გზაში მყოფი; ვინც მგზავრობს; მოგზაური: სამოგზაუროდ, მხარეთა დასათვალი­ე­რებლად, მოსახილველად მავალი.


 
მგზავრობა – მოგზაურობა

მგზავრობა: შორ გზაზე სვლა (მანქანით, მატარებლით...); მოგზაურობა: რაიმე მიზნით სხვადასხვა მხარეში სიარული.


 
მგზავრობს – მოგზაურობს

მგზავრობს: გზაშია (მეტროთი მგზავრობს); მოგზაურობს: მოგზაურობაშია (მოგზაურობს სხვადასხვა ქალაქსა თუ ქვეყანაში).


 
მევალე – მოვალე

მევალე: ვალის გამცემი, გამსესხებელი; მოვალე: 1. ვალის ამღები, ვისაც ვალი მართებს; 2. ვისაც რაიმე ევალება; ვალდებული.


 
მევალეობა – მოვალეობა

მევალეობა: მევალედ ყოფნა; მოვალეობა: 1. რაც ევალება, ეკისრება ვინმეს; ვალდებულება (მოქა­ლაქეობრივი / საპატიო მოვალეობა); 2. თანამდებობა (დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი).


 
მეზვერე – მეზვრე

მეზვერე: ძვ. მებაჟე, ზვერის ამღები; მეზვრე: ზვრის (ვენახის) მომვლელი და მცველი.