პარონიმები ეწოდება ისეთ სიტყვებს, რომლებიც ბგერობრივად (ხან საერთო წარმომავლობის ან მსგავსი წარმოების გამო, ხან შემთხვევით, ზოგჯერ სემანტიკური ელფერითაც) ჰგვანან ერთმანეთს, რაც მიზეზი ხდება მათი აღრევისა (ისინი გაუმართლებლად მონაცვლეობენ როგორც ზეპირ, ისე წერით მეტყველებაში). გთავაზობთ პარონიმებს, რომლებიც, ჩვენი აზრით, საყურადღებო უნდა იყოს საგამომცემლო სახლის ავტორებისათვის. ჩვენ ვიხელმძღვანელეთ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ 2011 წელს გამოცემული ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონით. მთავარი რედაქტორი - თ. ვაშაკიძე. 
იხსენებს – იხსენიებს

იხსენებს (წარსულს); იხსენიებს (მეგობარს / წინაპრის სახელს).


 
კაზმავს – კმაზავს

კაზმავს: 1. ამკობს, რთავს; 2. ამზადებს სამგზავროდ ცხენს; შდრ.: კმაზავს: სანელებლებს უკეთებს საჭმელს.


 
კამპანია – კომპანია

კამპანია: ერთობლივ, კოლექტიურ ღონიებათა მიმდინარეობა (საარჩევნო კამპანია) ან ერთ საბრძოლო ასპარეზზე გაჩაღებული ომი. ლაშქრობა, რომელიც სათანადო გეოგრაფიულ სახელს უკავშირდება (ყირიმის კამპანია); კომპანია: სავაჭრო, სამრეწველო, სატრანსპორტო და სხვა სახის გაერთიანება, ამხანაგობა (მაგ., ავიაკომპანია); გადატ. წრე, ჯგუფი (მეგობართა კომპანია).


 
კანფეტი – კონფეტი

კანფეტი: საკონდიტრო ნაწარმი, ტკბილეული; კონფეტი: ქაღალდის ფერად-ფერადი (პაწაწინა), მრგვალი ნაჭრები, რომლებსაც საზეიმო შეხვედრებზე თავზე აყრიან ერთმანეთს.


 
კაპრიზი – კაპრისი

კაპრიზი: ახირებული სურვილი, უცნაური აჩემება, ჭირვეულობა; კაპრისი: მუს. თავისუ­ფალი ფორმის ინსტრუმენტული პიესა, რომელსაც ახასიათებს მოულოდნელი და ორიგი­ნალური ეფექტი.


 
კარბონატი – კარბონიტი

კარბონატი: 1. ნახშირმჟავა მარილი; 2. საერთო სახელწოდება მინერალებისა, რომლებიც შეიცავენ ნახშირმჟავას; 3. მინერ. შავი ალმასი; კარბონიტი: ფეთქებადი წივთიერება; სუსტი დინამიტი.


 
კატარაქტა – კატარაქტი

კატარაქტა: თვალის ავადმყოფობა; კატარაქტი: ორთქლის მანქანაში – სარქვლის ავტომა­ტურად ასახდელი მოწყობილობა:


 
კედი – კეტი

კედი: სპორტული ფეხსაცმელი; კეტი: დიდი ჯოხი.


 
კვალიტატიური – კვანტიტატიური

კვალიტატიური: თვისებრივი, რაგვარობითი; კვანტიტატიური: რაოდენობრივი.


 
კვალიფიციური – კვალიფიცირებული

ეს სიტყვები ერთ შემთხვევაში სინონიმებია და ნიშნავს – დაოსტატებული, დახელოვ­ნებუ­ლი: კვალიფიციური. კვალიფიცირებული ექიმი / ჟურნალისტი..., მაგრამ კვალიფიცირებულს განსხვავებული მნიშვნელობაც აქვს: განსაზღვრული (მათი საქციელი დანაშაულად იქნა კვალიფიცირებული).


 
კვეთა - კვეთი

კვეთა: ჭრა; კვეთი: 1. რაიმეს გადაკვეთის ადგილი. განაკვეთი; 2. დვრიტა.


 
კვეთს - ჰკვეთს

კვეთს (გზას); ჰკვეთს (თავს).


 
კინეტიკა – კინემატიკა

კინეტიკა: თეორიული მექანიკის დარგი, რომელიც მოიცავს დინამიკასა და სტატიკას; კინემატიკა: თეორიული მექანიკის დარგი, რომელიც სწავლობს მოძრაობას გეომეტრიული თვალსაზრისით.


 
კლერტი – კლერტა

კლერტი: 1. ყურძნის მტევნის ღერო; 2. ფოთლებგაცლილი წვრილი შტო; კლერტა: მრავალწლოვანი სარეველა ბალახი.


 
კლიენტი – პაციენტი

კლიენტი: მუშტარი. დამკვეთი (საპარიკმახეროს / ადვოკატის / სავაჭრო ორგანიზაციის... კლიენტი); შდრ.: პაციენტი: ავადმყოფი მკურნალი ექიმისათვის.


 
კოაგულანტი – კოაგულატი

კოაგულანტი: სახელწოდება ქიმიური ნაერთებისა, რომლებსაც იყენებენ წყლის გასაწმენდად; ოაგულატი: ნალექი, რომელიც ჩნდება კოლოიდური ხსნარის კოაგულაციის შედეგად.


 
კობრა – კობრი

კობრა: მეტისმეტად შხამიანი გველი; კობრი: მდინარისა და ზღვის ერთგვარი თევზი.


 
კომბინატორული – კომბინაციური

კომბინატორული: 1. ლინგვ. ურთიერთშეპირობებული (კომბინატორული ბგერათცვლი­ლება); 2. სა­უბ. კომბინატორისათვის დამახასიათებელი (კომბინატორი – ვინც კომბინაციებს აწყობს, ჩვეულებრივ. დაუშვებელს, საჩოთიროს, აკრძალულს); კომბინაციური: კომბინაციის ხასიათისა, კომბინაციაზე დამყარებული (კომბინაციური განლაგება ჯარისა / ფეხბურთელთა გუნდისა...).


 
კომპლექსი – კომპლექტი

კომპლექსი: 1. ერთგვაროვან საგანთა ან მოვლენათა ერთობლიობა (რომელიც ერთ მთლიანს წარმოადგენს): სწავლებასთან დაკავშირებულ საკითხთა კომპლექსი; 2. არქიტ. ნაგებობათა წყება (საერთო დანიშნულების მქონე საცხოვრებელ შენობათა კომპლექსი); 3. ლინგვ. რამ­დენიმე ბგერისაგან შედგენილი ჯგუფი (თანხმოვანთა ბუნებრივი კომპლექსი); 4. ქვეცნობიერად ფორმირებული წარმოდგენების ემოციურად შეფერილი ერთობლიობა, რომელიც არსებით გავლენას ახდენს პიროვნების ფსიქიკისა თუ ქცევის განვითარებასა და ფუნქციონირებაზე. ყო­ველ­დღიურ მეტყველებაში კომპლექსს ნეგატიური გაგებაც აქვს და გაიგივებულია არასრულ­ფასოვნების კომპლექსთან; კომპლექტი: სრული შედგენილობა, სრული რიცხვი საგანთა (რომლებიც გარკვეული დანიშნულებით გამოიყენება): სახელმძღვანელოების სრული კომპლექტი.


 
კონვენცია – კონვექცია

კონვენცია: შეთანხმება, ხელშეკრულება (სახელმწიფოთა შორის რაიმე სპეციალურ საკითხზე დადებული ხელშეკრულება); კონვექცია: მიტანა, მიზიდვა; სითბოს ან ელექტრომუხტების გადატანა ჰაერის, წყლის მიერ.