ზ. კოვზირიძე, ზ. მესტვირიშვილი

ბორის კარბიდის შემცველი მაღალტემპერატურული კომპოზიტები

image-1

უაკ 546.261+546.171.1

ISBN 978-9941-28-518-9

270 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

მონოგრაფიაში განხილულია მაღალტემპერატურული კომპოზიციური მასალები ბორის კარბიდის ბაზაზე, მათი მიღების ტექნოლოგიები ტიტანის დიბორიდის, ცირკონიუმის დიბორიდის, ბორის ნიტრიდის, სილიციუმის კარბიდის და ალუმინის ჟანგის დანამატებით. შესწავლილია ამ დანამატების გავლენა მიღებული კომპოზიტის სტრუქტურულ და საექსპლუატაციო თვისებებზე. ახსნილია მასალების მიღების პროცესში მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური და თერმოდინამიკური პროცესები, მოცემულია მზა პროდუქტის თვისებები და მათი გაუმჯობესების გზები, მასალათმცოდნეობის საკითხები. შესწავლილია მასალათა აღნაგობა, გარე და შიგა ფაქტორების ზემოქმედება მასალათა თვისებებსა და სტრუქტურულ ცვლილებებზე, მათი გამოყენების სფეროები.

მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის თანამშრომლებისა და სტუდენტებისათვის. გამოცემა საინტერესო იქნება სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის დარგის მეცნიერებისა და სტუდენტებისათვის.

პირველი და მეორე ნაწილი შეადგინა პროფ. ზ. კოვზირიძემ, მესამე ნაწილი – ასისტ. პროფ. ზ. მესტვირიშვილმა პროფ. ზ. კოვზირიძესთან ერთად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები