image-1
ც. ბასილაშვილი

მთის მდინარეთა ჩამონადენის პროგნოზირება ინფორმაციის უკმარისობის პირობებში

უაკ: 551.482.215.1.7.627.14

მონოგრაფიაში აღწერილია საპროგნოზო მეთოდოლოგია ინფორმაციის უკმარისობის პირობებში. საქართველოს მთავარ მდინარეთა სამეურნეო დანიშნულების ჰიდროკვეთებისათვის შემუშავებულია სავეგეტაციო პერიოდის, აგრეთვე კვარტალური, თვიური, დეკადური და დღეღამური წყლის ხარჯების საპროგნოზო მეთოდები. პირველად შემუშავდა ჯვარის, ვარციხისა და ჟინვალის წყალსაცავებში წლის სხვადასხვა პერიოდში ჩამდინარე წყლის ხარჯების საპროგნოზო მეთოდები.
მიღებული საპროგნოზო მეთოდები აუცილებელია ჰიდროელექტრო-სადგურების, წყალსაცავების, წყალმომარაგებისა და სარწყავი სისტემების უსაფრთხო და ეფექტური ექსპლუატაციისათვის. მათ საფუძველზე დგება წყლის რესურსების რაციონალური ხარჯვის გეგმები, წყალსაცავების დისპეტჩერული გრაფიკები და სხვა გაანგარიშებები, რითაც გაიზრდება ელექტროენერგიის გამომუშავება, გაუმჯობესდება წყალმომარაგება და ამაღლდება სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობა. ამიტომ ეს ნაშრომი დიდ დახმარებას გაუწევს აღნიშნული ჰიდროობიექტების მუშაკებს.
მონოგრაფია განკუთვნილია იმ მეცნიერებისა და სპეციალისტების, აგრეთვე ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროლოგიის, ჰიდროტექნიკის, ენერგეტიკის, გეოგრაფიის, ეკოლოგიის და სხვა განხრით.

 

 

image-1
გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე, შ. ზარანდია ო. კიღურაძე თ. მიქიაშვილი, ბ. ჩხაიძე, ვ. ჯამარჯაშვილი, თ. ჯიშკარიანი

ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში (კადასტრი)

უაკ: 621.1

ენერგეტიკული პოტენციალის მქონე ნარჩენი ბიომასის წინამდებარე კადასტრის გამოცემის მიზანია, გამოავლინოს საქართველოს რეგიონებში არსებული სხვადასხვა სახეობის ნარჩენი ბიომასის სათბობად გამოყენების შესაძლო მასშტაბები და ტექნიკური შესაძლებლობები, მისი გამოყენების ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა, შექმნას სათანადო საფუძველი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ბიონარჩენებზე მომუშავე ენერგოეფექტური გათბობის სისტემების ფართომასშტაბიანი დანერგვისათვის, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად აამაღლებს სოფლის მოსახლეობის საქმიანობის ეფექტურობას, ეკონომიკურ კეთილდღეობას და გააჯანსაღებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას საქართველოში.
ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შემუშავებულია ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის განსაზღვრის მეთოდიკა, დადგენილია მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურების მოსავალი და შინაური ცხოველების სულადობა, ნარჩენების კოეფიციენტები, თბოუნარიანობები, ენერგიის მისაღებად გამოსაყენებელი ბიომასის რაოდენობები და მათი ენერგეტიკული პოტენციალის მნიშვნელობები. შედეგები მიღებულია როგორც მცენარეული კულტურებისა და შინაური ცხოველების სახეობების მიხედვით, ისე საქართველოს იურისდიქციაში არსებული რეგიონებისა და რაიონების ჭრილში.  

 

 

image-1
თ. აბუაშვილი

ავტომობილის სვლის სიმდოვრისა და გამავლობის ამაღლების მეთოდები

უაკ: 629. 113.+629. 11.012.

განხილულია ავტორის მიერ დაპატენტებული საკიდარის, მაძრავისა და კარდანული სახსრის ახალი კონსტრუქციების შეთანწყობის შედეგად მიღებული ავტომობილის მამოძრავებელი მექანიზმი.
შესწავლილია და დადგენილია ხმელეთზე მოსიარულე ბინადართა სიმდოვრის პირობა. საკიდარისა და მაძრავის კონსტრუქციები აგებულია ამ პირობაზე დაფუძნებით და მიღებულია გაუმჯობესებული მდოვრე სვლა და გამავლობა, რაც დასტურდება მათემატიკური მოდელების გამოთვლის შედეგად. აქვს გადაბიჯების საშუალება გარკვეულ უსწორობებზე და არის გორვითმაბიჯა, რაც არის სიახლე ავტომობილის მაძრავებს შორის.
წარმოდგენილია ახალი კონსტრუქციის ჯვარედინად განლაგებული ოთხკოტიანი თანაბარკუთხურსიჩქარიანი კარდანული სფერული სახსარი, რომელშიც მაბრუნი მომენტის გადაცემა ხდება კოტების მეშვეობით, ხაზური კონტაქტით და შესაძლებელია სამუშაო რესურსის გაზრდა დიდი მაბრუნი მომენტის გადაცემისას.
მონოგრაფია „ავტომობილის სვლის სიმდოვრისა და გამავლობის ამაღლების მეთოდები“ განკუთვნილია, მანქანათმშენებლობისა და ავტომობილის თეორიისათვის, ამ დარგებში მომუშავე სამეცნიერო-კვლევითი და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.

 

 

image-1
ზ. კოვზირიძე

მოწინავე კერამიკული მასალები

უაკ: 669.018.95:621.793

განხილულია ტექნიკის დარგებში გამოყენებული კერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგია, თვისებები და გამოყენების სფეროები. შესწავლილია მყარი სხეულების სტრუქტურულ-მექანიკური, თერმომექანიკური, თერმული, ფიზიკურ-ქიმიური და თბოფიზიკური თვისებები. დადგენილია დამოკიდებულება სტრუქტურულ და მექანიკურ თვისებებს შორის. განხილულია როგორც ტექნიკის მოწინავე დარგებში გამოყენებული ჟანგბადიანი, ისე უჟანგბადო კერამიკული მასალები, ნაკეთობები: კარბიდების, ნიტრიდების და სილიციდების ნაერთებისაგან.
განკუთვნილია სამეცნიერო, საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისათვის, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების თანამშრომლებისა და კერამიკულ წარმოებაში მომუშავე პერსონალისათვის.

 

 

image-1
კ. მეიერ-ვეგენერი, გ. სურგულაძე, გ. ბასილაძე

საინფორმაციო სისტემების აგება მულტიმედიური მონაცემთა ბაზებით (ელექტრონული საარჩევნო სისტემის პროექტი)

უაკ: 004.5

განიხილება კორპორაციულ სისტემებში თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების საშუალებების, მათ შორის მონაცემთა მულტიმედიური საცავების დაპროექტების, პროგრამული და აპარატურული რეალიზაციის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები სერვისორიენტირებული არქიტექტურის ბაზაზე. შემოთავაზებულია ელექტრონული საარჩევნო სისტემის, როგორც რთული და დიდი სისტემის მოდელირების, ობიექტორიენტირებული დაპროექტების, ობიექტორიენტირებული ანალიზის და შემდგომი პროგრამული რეალიზაციის საკითხები. გაანალიზებულია დასმული პრობლემების გადაწყვეტის საზღვარგარეთული გამოცდილება, არსებული მეთოდები, არქიტექტურა, პრინციპები, მოდელები, რომლებიც აუცილებელია ელექტრონული საარჩევნო სისტემის წარმატებით დასანერგად.
მონოგრაფია განკუთვნილია მართვის საინფორმაციო სისტემების (Management Information Systems) დოქტორანტების, მაგისტრანტების, აგრეთვე ვებ-ტექნოლოგიების შექმნის საკითხებით დაინტერესებული სპეციალისტებისა და მკითხველისათვის.

 

 

image-1
†გ. შარაშენიძე

სახსრულ გადაცემათა დინამიკური მოდელების ფორმირების თეორიული საფუძვლები

უაკ: 629.472.7-629.4.077

მონოგრაფია ეძღვნება ვაგონებისა და დანადგარების სახსრულ-ბერკეტული მექანიკური გადაცემების რეალური დინამიკური მოდელების ფორმირების პრობლემური ამოცანის გადაწყვეტას. შექმნილია სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემებისა და ტექნოლოგიური მანქანა-დანადგარების დინამიკური მოდელები, ჩატარებულია მათი სისტემატიზაცია. მოდელების ფორმირებისას შემოტანილია მოძრავი კოორდინატთა სისტემები. დამატებით მოძრაობათა დიფერენციალური განტოლებების შედგენის მიზნით დამუშავებულია ამ მოძრაობათა აღძვრის საწყისი პირობები. დინამიკური მოდელების შექმნის თეორიული საფუძვლები გამოსადეგია ნებისმიერი სირთულის ბრტყელი და სფერული მექანიკური გადაცემის დინამიკური მოდელის ფორმირებისათვის.
წიგნი სარგებლობას მოუტანს დოქტორანტებს, მეცნიერ მუშაკებსა და საინჟინრო პერსონალს, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია სახსრულ-ბერკეტული გადაცემების დაგეგმარების პირობებთან. 

 

 

image-1
ი. ყრუაშვილი

ღვარცოფები და მათთან ბრძოლის მეთოდები

უაკ: 631.423.2

განხილულია ღვარცოფული მოვლენები და მათი ბუნება, კლასიფიკაცია, გავრცელების არეალი მსოფლიოსა და კავკასიაში, ღვარცოფული მოვლენების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა. შემოთავაზებულია ბმული ღვარცოფების ზღვრული წონასწორობისა და მოძრაობის ძირითადი განმსაზღვრელი მაჩვენებლების ლაბორატორიულ-ექსპერიმენტული კვლევების ჩატარების მეთოდიკა და ანალიზი, ბმული ღვარცოფის ჩამოყალიბების პირობები და მათთან ბრძოლის მეთოდები.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის მაგისტრებისა და დოქტორანტებისათვის აგრეთვე, იმ მეცნიერებისა და სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროინჟინერიის, ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, ჰიდროლოგიის, საინჟინრო ეკოლოგიისა და ჰიდროგეოლოგიის განხრით. იგი აგრეთვე დიდ დახმარებას გაუწევს ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობების პროექტირება-მშენებლობითა და ექსპლუატაციით დაკავებულ ინჟინრებს.

 

 

image-1
კ. კამკამიძე, ი. ბერძენიშვილი, ე. კამკამიძე

გაზსადენი სისტემები, რისკების შეფასება და საიმედოობის უზრუნველყოფა

უაკ: 622.692.48

აღწერილია საქართველოს ნავთობისა და გაზის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, გაზსადენი სისტემების დიზაინის, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის საკითხები. შეჯამებულია საფრთხეების ანალიზი და რისკების შეფასება და მათი აღმოფხვრისათვის შექმნილია სათანადო მოდელები და ალგორითმები. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის საიმედოობის უზრუნველსაყოფად შემუშავებულია და აღწერილია პრევენციული ეფექტური სტრატეგია.
განკუთვნილია გაზსადენი სისტემების დაპროექტების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის საკითხებით დაინტერესებული სპეციალისტებისა და უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
ა. სარუხანიშვილი, მ. გუგეშიძე, დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, თ. ნებიერიძე

რუსთავის მეტალურგიული წიდების ტექნოგენური ნედლეულისადმი მიკუთვნების ფიზიკურ-ქიმიური პრინციპები

უაკ: 669

მონოგრაფიაში შემოთავაზებულია რუსთავის მეტალურგიული საწარმოს წიდების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების 15-წლიანი შესწავლის ძირითადი შედეგები. თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების საფუძველზე გამოითქვა მოსაზრება, რომ ამ წიდების ღია ცის ქვეშ, მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, განლაგების შედეგად წარმოიქმნა თვისობრივად ახალი მასალა, რომლის გათვალისწინების გარეშე, მისი, როგორც ტექნოგენური ნედლეულის ოპტიმალური გამოყენების (რაციონალური უტილიზაციის) ამოცანის გადაჭრა, მართებული არ იქნება.
ავტორების მოსაზრებები კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით წარმოდგენილია ზოგადად, მყარი ნარჩენების ტექნოგენური ნედლეულისადმი მიკუთვნების ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტების შესახებ. მათი მართებულობის დასამტკიცებლად ლაბორატორიულ პირობებში განხორციელებულია  შეფერილი ტარის მისაღებად გამიზნული მინის მიღება წიდების გამოყენებით.
მონოგრაფია ძირითადად განკუთვნილია მულტიმინერალურ ხელოვნურ და ბუნებრივ სისტემებში (სხვადასხვა სახის ზეგავლენის პირობებში) მიმდინარე ფიზიკურ-ქიმიური პროცესებისა და გარემოს დაცვის საკითხების სფეროებში მოღვაწე მკვლევრებისა და პრაქტიკოსებისათვის. ნაშრომში წარმოდგენილმა ინფორმაციამ მყარი ნარჩენების ფიზიკურ-ქიმიური შესწავლით დაკავებულ სტუდენტებს დიდი სარგებელი შეიძლება მოუტანოს.