თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი, გ. გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე, ზ. ლაზარაშვილი

ჰაერის კონდიცირების ძირითადი
ტექნოლოგიური საკითხები

image-1

უაკ 621.8

ISBN 978-9941-20-625-2

228 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

განხილულია ჰაერის კონდიცირების ტექნოლოგიური საკითხები. აღწერილია ჰაერის მდგომარეობის დამახასიათებელი ძირითადი პარამეტრები და მათი ცვლილების შემთხვევები, კონდიცირების სისტემაში ჰაერის დამუშავების და კონდიციონერის ძირითადი და დამხმარე ელემენტების გაანგარიშების მეთოდები, ცენტრალური და ადგილობრივი კონდიციონერების დაპროექტების საკითხები. მოცემულია კომპიუტერული პროგრამები და ჰაერის კონდიცირების სისტემის დასაპროექტებლად მათი გამოყენების მეთოდები.
განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტის საგანმანათლებლო პროგრამა კვების ინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები