თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე, გ. ბერუაშვილი

მაცივარი მანქანების თბოგადამცემი
აპარატები


image-1

უაკ 621.57

ISBN 978-9941-28-067-2 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია სამაცივრო ტექნიკაში გამოყენებული მაცივარი მანქანების თანამედროვე თბოგადამცემი აპარატები. მოყვანილია მათი კონსტრუქციები შესაბამისი სქემებით. აღწერილია მათი კონსტრუქციული და საექსპლუატაციო თავისებურებანი. მოცემულია გაანგარიშებათა თეორიული საფუძვლები საჭირო ფორმულებით, ცხრილებით და დიაგრამებით.
გამოცემა განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგიისა და ტექნიკის პროფილის სპეციალობების მაგისტრანტებისათვის, აგრეთვე ამ დარგში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები