თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე, გ. ბერუაშვილი

მაცივარი მანქანების თეორიული
საფუძვლები


image-1

უაკ 664

ISBN 978-9941-28-071-9 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია მაცივარი მანქანების თერმოდინამიკური საფუძვლები. განხილულია თერმოდინამიკური სისტემა, შექცევადი და შეუქცევი პროცესები, კარნოს პირდაპირი და შექცევადი ციკლები, სიცივის მიღების თბოფიზიკური პრინციპები. აღწერილია ერთსაფეხურიანი, მრავალსაფეხურიანი და კასკადური მაცივარი მანქანების მუშაობის ციკლები. გაანალიზებულია კომპრესორიანი, აბსორბციული, აირის, ორთქლეჟექტორული მაცივარი მანქანების მუშაობის პრინციპი და მათში მიმდინარე თერმოდინამიკური პროცესები.
გამოცემა განკუთვნილია „სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამა „სამაცივრო ტექნიკისა და ტექნოლოგიის“ სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები