თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი, გ. გოლეთიანი, ე. სადაღაშვილი

სამრეწველო საწარმოთა საერთო დანიშნულების
მოწყობილობები

image-1

უაკ 621.86

ISBN 978-9941-28-068-9 (PDF)

232 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია სამრეწველო საწარმოთა მექანიზაციის მოწყობილობების ფუნქციური დანიშნულება, მათი ტექნოლოგიური და კინემატიკური გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები.
ნაშრომი განკუთვნილია პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში „წარმოების მექანიზაციის საშუალებები“ მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოიყენონ, აგრეთვე, პროფესიული სწავლების სტუდენტებმა, მაგისტრანტებმა და ინჟინერ-ტექნიკურმა პერსონალმა.
თავები: 1, 8, 13 შესრულებულია თ. მეგრელიძის მიერ; 2, 9, 14 – ზ. ჯაფარიძის მიერ; 3, 10, 15 – გ. გუგულაშვილის მიერ; 4, 11 – გ. ბერუაშვილის მიერ; 5, 6 – გ. გოლეთიანის მიერ; 7, 12 – ე. სადაღაშვილის მიერ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები