გ. გოლეთიანი

კვების პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების
ეკონომიკა, ორგანიზაცია და მენეჯმენტი

image-1

უაკ 351.773:662.96:658.62

ISBN 978-9941-28-085-6 (PDF)

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია კურსის საგანი და ამოცანები: მენეჯმენტი და სამეწარმეო გარემო, მენეჯერი და ორგანიზაცია. განსაზღვრულია სამეწარმეო პროცესი და წარმოების ტიპები, ორგანიზაციის მიკრო- და მაკროგარემო. მოცემულია ორგანიზაციის სახეები და სამართლებრივი ფორმები. განმარტებულია თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნის გამომწვევი მიზეზები და სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების ხელშემწყობი გარემოებები; განხილულია თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნის გამომწვევი მიზეზები და სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების ხელშემწყობი გარემოებები; განხილულია თავისუფალი ეკონომიკური ზონების სხვადასხვაობები; ნაჩვენებია ლიდერის როლი და ხელმძღვანელობის სტილის სახეები; ფირმის მართვის ეფექტიანობის მახასიათებლები; მენეჯმენტის პრინციპები და მეთოდები; მენეჯერის როლი ორგანიზაციის განვითარებაში. მოცემულია მსხვილი კალიბრის ტოპ მენეჯერის თვისებები; ასი წესი მენეჯერისთვის.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო დარგის სპეციალობების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები