ხ. ამყოლაძე, ვ. ქირია

ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა,
ექსპლუატაცია და რემონტი

image

უაკ 621.9.06

ISBN 978-9941-28-014-6 (PDF)

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ტექნოლოგიური მანქანების გამოცდის, კვლევის, ექსპლუატაციის, რემონტის და მოდერნიზაციის საკითხები. მოყვანილია ლითონსაჭრელი ჩარხების ცალკეული დეტალების სიზუსტის გაზომვის მეთოდები. აღწერილია საზომ-საკონტროლო მოწყობილობები და სამარჯვები, მათი მუშაობის პრინციპები და გამოყენების მეთოდები. განხილულია ლითონსაჭრელი ჩარხების ცალკეული დეტალების აღდგენა-რემონტის მეთოდები, ზოგიერთი კვანძის რეგულირების მეთოდები.
წიგნი განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიის სტუდენტებისათვის, ის გარკვეულ დახმარებას გაუწევს აგრეთვე ტექნოლოგიური მანქანების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის დარგში მომუშავე სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები