თ. მჭედლიშვილი, ბ. ნავროზაშვილი, ვ. ქირია, ხ. ამყოლაძე

მანქანებისა და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური
ანალიზი

image-1

უაკ 62-52

ISBN 978-9941-28-037-5 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია მეცნიერული კვლევებისა და დაპროექტების მანქანა-ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი. განხილულია პარამეტრებისა და მაჩვენებლების შერჩევისა და სისტემატიზაციის, მათემატიკური მოდელირებისა და საკონსტრუქტორო გადაწყვეტილების ოპტიმიზაციის საკითხები.
წიგნი განკუთვნილია „მექანიკის ინჟინერია და სამრეწველოების“ სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის. ამავე დროს იგი გამოადგება სხვა მონათესავე სპეციალობის მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები