ი. ლომიძე, ი. ნონიევი

ჰესების რეაბილიტაცია
(ჰიდრომექანიკური ნაწილი)

image-1

უაკ 621.311.21:532

ISBN 978-9941-28-135-8 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდრომექანიკური ნაწილის რეაბილიტაციის საკითხები, კერძოდ, სარეაბილიტაციო კვანძების არჩევის კრიტერიუმები, ტექნიკური აუდიტის შედეგების გამოყენება რეაბილიტაციის პროექტის ძირითადი ვარიანტის არჩევაში, საპროექტო დოკუმენტაციის და ბიზნესგეგმის შემუშავების პრინციპები, დაფინანსების წყაროების ძიება და მათი სამართლებრივი საფუძვლები, სამუშაოების ჩატარების კონტრაქტორის არჩევის კრიტერიუმები და პროცედურები, კონტრაქტების გაფორმების პირობები და კრიტერიუმები, სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობაზე ტექნიკური და ფინანსური კონტროლი, შრომის უსაფრთხოების ტექნიკის და გარემოს დაცვის საკითხები, სამუშაოების მიღების პროცედურა და დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“, „ჰიდროენერგეტიკის“ სპეციალიზაციის სტუდენტებისთვის, აგრეთვე შეიძლება საინტერესო და სასარგებლო იყოს ამავე პროგრამის სხვა სპეციალიზაციის სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისა და ენერგეტიკაში მომუშავე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები