თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი

კრიოგენული ტექნიკა

image-1

უაკ 621.8

ISBN 978-9941-28-140-2 (PDF)

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია კრიოგენული ტექნიკის არსი და მისი გამოყენება კვების მრეწველობაში. ნაშრომში დიდი ყურადღება ეთმობა კრიოაგენტების გათხევადების საკითხებს, ზედაბალი ტემპერატურის მიღების ტექნოლოგიებს, აგრეთვე რეფრიჟერატორულ ციკლებს.
ნაშრომში განხილულია აირის მაცივარი მანქანების გაანგარიშების მეთოდები, როგორც ანალიტიკურად, ისე კომპიუტერული პროგრამის      მეშვეობით.
გამოცემა განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგიისა და ტექნიკის პროფილის სპეციალობების  სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები