ი. ლომიძე, გ. ხელიძე

ჰიდროტურბინების მონტაჟის, გამართვის,
ექსპლუატაცის და რემონტის
სპეცკურსი

image-1

უაკ 621.224

ISBN 978-9941-28-138-9 (PDF)

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში გაშუქებულია სამონტაჟო სამუშაოების პროექტის შედგენილობა, მონტაჟისთვის აუცილებელი მექანიზმები, სამარჯვები, მასალები, აგრეთვე ყველა ის ოპერაცია თუ მონტაჟის წარმოების მეთოდი და მიმდევრობა, რაც სხვადასხვა სახეობის ჰიდროტურბინისთვის არის დამახასიათებელი. ჩამოყალიბებულია ჰიდროტურბინების რემონტის ორგანიზაციისა და დაგეგმვის საკითხები, მოცემულია რემონტის სახეობები, მათი ჩატარების პროცედურები, ჰესების ტექნოლოგიური მართვისა და ექსპლუატაციის პირობები.
სალექციო კურსი შეესაბამება სამაგისტრო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ მიერ გათვალისწინებული სალექციო კურსის იდენტური დასახელების სასწავლო საგნის სილაბუსს.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ ჰიდროენერგეტიკის სპეციალიზაციის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები