თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი, თ. ისაკაძე, გ. ბერუაშვილი

კვების პროდუქტების სამაცივრო
ტექნოლოგია

image-1

უაკ 641.57

ISBN 978-9941-28-230-0 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია კვების პროდუქტების სამაცივრო ტექნოლოგია. მოყვანილია კვების პროდუქტების სამაცივრო გაცივების, გადაცივების, გაყინვისა და გალღობის რეჟიმები, სხვადასხვა პროდუქტისათვის განკუთვნილი გამაცივებელი მოწყობილობები და მათი თავისებურებანი. განხილულია სხვადასხვა სახის პროდუქტისათვის გაცივებისა და გალღობის რეჟიმების შერჩევის პირობები.
გამოცემა განკუთვნილია „სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგიის“ მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის „სამაცივრო ტექნიკა და ტექნოლოგიის“ სპეციალობის სტუდენტებისათვის, აგრეთვე კვებისა და სამაცივრო საწარმოებთან დაკავშირებული ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები