თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი

სამაცივრო სისტემების მომსახურების
თანამედროვე პრაქტიკა

image-1

უაკ 62-71

ISBN 978-9941-28-236-2 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია თერმომარეგულირებელი ვენტილების მუშაობის პრინციპები, მათი აწყობის ნორმები, გაუმართაობანი და მისი მმართველი ტრაქტი. გაკეთებულია ანალიზი მათ პულსაციასა და წარმადობაზე. მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა კომპრესორების მუშაობის ყველა ასპექტს: ინდიკატორულ დიაგრამას, მასური ხარჯის დამოკიდებულებას სიცივის მწარმოებლობაზე, დუღილის წნევის ანომალიური დაცემის საკითხებს. აქვეა განხილული სისტემებში მაცივარაგენტების ჟონვის საკითხები; ნაჩვენებია, თუ როგორ უნდა შემოწმდეს კონტურის ჰერმეტულობა, მაცივარაგენტების ჩართვის საკითხები. აგრეთვე მაცივარაგენტების ჩატვირთვის ოპტიმალური ნორმებიდან გადახვევის მავნე შედეგები და მათი აღმოფხვრის გზები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგია და ტექნიკის პროფილის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, ლაბორატორიული და პრაქტიკული  სამუშაოების ჩასატარებლად საგნებში: სამაცივრო მანქანა-დანადგარების მონტაჟი და ტექ-მომსახურება, დგუშიანი კომპრესორები, როტაციული კომპრესორები და ხრახნული კომპრესორები. მეთოდიკური მითითებები შეიძლება გამოიყენონ, აგრეთვე, სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსის სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუდენტებმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები