მ. მჭედლიშვილი

გოგირდმჟავას წარმოება კონტაქტური
ხერხით

image-1

უაკ 54.661.2

ISBN 978-9941-28-238-6 (PDF)

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი „გოგირდმჟავას ტექნოლოგია“ არის ნაწილი საგნისა „ბმული აზოტისა და გოგირდმჟავას ტექნოლოგია“. მასში სილაბუსის შესაბამისად, განხილულია გოგირდმჟავას, მისი წარმოების ნედლეულისა და წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესში მონაწილე ნახევარპროდუქტების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, სხვადასხვა ნედლეულზე მომუშავე გოგირდმჟავას წარმოების ტექნოლოგიური სქემები და მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების თეორიული და პრაქტიკული მხარეები. გაშუქებულია გოგირდმჟავას  წარმოების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები.
სალექციო კურსი გათვალისწინებულია „ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის“ სპეციალობის არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისათვის. ის დახმარებას გაუწევს სტუდენტებს როგორც „ბმული აზოტისა და გოგირდმჟავას წარმოების“ კურსის ათვისებაში, ისე გოგირდმჟავას წარმოებით და სასარგებლო წიაღისეულის ქიმიური გადამუშავების მეთოდებით დაინტერესებულ მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები