რ. კანაშვილი

ფერადი ლითონების ავტოკლავური
ჰიდრომეტალურგია

image-1

უაკ 669. 2 / 83 : 66.046.8

ISBN 978-9941-20-670-2

169 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ავტოკლავური პროცესების ზოგადი პრინციპები. გადმოცემულია საქართველოში არსებული ლითონის საბადოების მინერალების მაღალი ტემპერატურისა და წნევის პირობებში გადამუშავების ჰიდრომეტალურგიული პროცესების ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები. გარჩეულია მსოფლიოში არსებული ავტოკლავური გამოტუტვის და დალექვის თანამედროვე ტექნოლოგიური სქემები სპილენძის, თუთიის, ტყვიის, ალუმინის, მოლიბდენის, მანგანუმის და კეთილშობილი ლითონების მეტალურგიაში.
განკუთვნილია  ფერადი ლითონების მეტალურგიის მიმართულების სწავლების ყველა დონის სტუდენტებისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებული მკვლევრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები