თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. ბერუაშვილი, გ. გუგულაშვილი

კვების პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატები
მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 664:62-223.6

ISBN -9941-28-297-3 (PDF)

55 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია კვების პროდუქტების წარმოებაში გამოყენებული პროცესები და აპარატები. მოცემულია ტექნოლოგიური პროცესების და შესაბამისი მანქანა-აპარატების მუშაობის თეორიული საფუძვლები, ტექნოლოგიური პროცესებისა და აპარატების გაანგარიშების მეთოდები. წარმოდგენილია მანქანებისა და აპარატების კინემატიკური გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები.
გამოცემა განკუთვნილია „კვების პროდუქტების წარმოების პროცესები და აპარატების“ კურსის პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად, კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტის საგანმანათლებლო პროგრამა „კვების მრეწველობის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები