თ. მჭედლიშვილი, ზ. მჭედლიშვილი

რხევების გამოყენებითი თეორია
პრაქტიკული სამუშაოები

image

უაკ 6:534

ISBN 978-9941-28-369-7

19 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მოცემული ამოცანათა კრებული „რხევების გამოყენებით თეორიაში“ განიხილავს ზღვრული თავისუფლების ხარისხის მქონე რხევითი სისტემების კვლევის საკითხებს. მასში აგრეთვე გაანალიზებულია სისტემათა რხევების პარამეტრების განსაზღვრის მეთოდები.
კრებული გათვალისწინებულია „მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების“ სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები