თ. მეგრელიძე, თ. ისაკაძე, გ. ბერუაშვილი, გ. გუგულაშვილი

სამრეწველო საწარმოთა საერთო დანიშნულების მოწყობილობები
(მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად)

image-1

უაკ 621.86

ISBN 978-9941-28-298-0 (PDF)

22 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

მეთოდიკურ მითითებებში განხილულია სამრეწველო საწარმოთა საერთო დანიშნულების მოწყობილობების გაანგარიშების საფუძვლები.
გამოცემა განკუთვნილია პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად საგანში „სამრეწველო საწარმოთა საერთო დანიშნულების მოწყობილობები“, „სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები