მ. მჭედლიშვილი

აირების აბსორბცია

image-1

უაკ 66.071.7

ISBN 978-9941-28-246-1 (PDF)

81 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში „აირების აბსორბცია“, განხილულია სორბციული პროცესების სახეები, მათი როლი ქიმიურ-ტექნოლოგიურ პროცესებში, დიფუზია აირად და თხევად ფაზებში, როგორც ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორი სორბციული პროცესების განხორციელებისას, მათ შორის აბსორბციული პროცესების კინეტიკის აღწერისას. წარმოდგენილია აბსორბერების და სკრუბერების სახეები და მათი კონსტრუქციული თავისებურებები დანიშნულების მიხედვით. მოყვანილია აბსორბციული პროცესების გაანგარიშებების მეთოდიკა სხვადასხვა კონკრეტული მაგალითის საფუძველზე.
გამოცემა განკუთვნილია ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მაგისტრანტებისთვის. იგი დახმარებას გაუწევს, აგრეთვე, სორბციული პროცესებით დაინტერესებულ პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები