გ. გოლეთიანი

კვების საწარმოთა დაპროექტება

მეთოდიკური მითითებები საკურსო სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 664

ISBN 978-9941-28-275-1 (PDF)

26 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია კვების მრეწველობის საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობის შერჩევისა და გამოანგარიშების თანამიმდევრობა პურის საწარმოს დაპროექტების მაგალითზე.
გამოცემა განკუთვნილია საკურსო სამუშაოების ჩასატარებლად კვების მრეწველობის პროფილის ბაკალავრებისა და პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები