ვ. გელეიშვილი, დ. ბლუაშვილი, შ. გეგია, ნ. პატარიძე, ნ. ჯაფარიძე

მეთოდიკური მითითებანი მყარი სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიების სასწავლო გეოლოგიური პრაქტიკის ჩასატარებლად

image-1

უაკ 550.8

ISBN 978-9941-28-398-7 (PDF)

28 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ზოგადად საველე პრაქტიკისათვის საჭირო სამი ეტაპი (მოსამზადებელი, საველე და კამერალური). განხილულია ბუნებრივ და ხელოვნურ გაშიშვლებებზე მუშაობის ზოგადი წესები, ქანებისა და მადნების აღწერის თავისებურებანი, ნიმუშის და სინჯის აღების და დოკუმენტაციის მეთოდები.

განხილულია გეოლოგიური აგეგმვის, გეოლოგიური რუკის, გეოლოგიური ჭრილების, სტრატიგრაფიული სვეტის აგების და მადნიანი სხეულების შემოკონტურების ძირითადი პრინციპები, სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების პირველადი შეფასების და მარაგების ანგარიშისთვის გამოყენებული მეთოდები.

ნაშრომში მოცემულია საველე გეოლოგიური სამუშაოებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის ჩამონათვალი, საველე ბანაკის მოწყობის და საველე სამუშაოების დროს დასაცავი უსაფრთხოების წესები.

მეთოდიკური მითითებანი მყარი სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიების სასწავლო გეოლოგიური პრაქტიკის ჩასატარებლად დაეხმარება არა მარტო მადნიანი გეოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებს, არამედ პრაქტიკოს გეოლოგებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები