ვ. კუციავა, ლ. იაშვილი

ციფრული სქემატექნიკა - 1

საშინაო დავალების, საკონტროლო წერისა
და გამოცდების შეკითხვათა კრებული

image-1

უაკ 651.533.4:681.32

ISBN 978-9941-28-453-3

94 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.04.2019


 

საშინაო დავალების, საკონტროლო წერისა და გამოცდების შეკითხვების კრებული ციფრულ სქემატექნიკა 1-ში ციფრული სქემატექნიკის სახელმძღვანელოს დამატებაა. იგი მოიცავს პირველი სემესტრის სილაბუსით გათვალისწინებული ათი საშინაო დავალების, ხუთი საკონტროლო წერის, შუალედური გამოცდისა და დასკვნითი გამოცდის საკითხებს.

სტუდენტი დამოუკიდებლად ასრულებს თითოეულ პრაქტიკულ მეცადინეობაზე მასწავლებლის მიერ მითითებულ საშინაო დავალებას და პასუხს წერილობითი ფორმით აბარებს მასწავლებელს შემდეგ პრაქტიკულ მეცადინეობაზე. სტუდენტის პასუხის ხარისხით განისაზღვრება მისი შეფასების ქულა (თითოეული საშინაო დავალების შეფასების მაქსიმალური ქულა 1-ის ტოლია). ყოველი საკონტროლო წერისას პასუხგასაცემი საკითხების რაოდენობა ხუთია და თითოეულ საკითხზე გაცემული პასუხის ხარისხით განისაზღვრება სტუდენტის შეფასების ქულა (თითოეულ საკითხზე მიღებული მაქსიმალური ქულა 0,5-ის ტოლია). რაც შეეხება შუალედურ და დასკვნით გამოცდებს, თითოეული მოიცავს ათ შეკითხვას (ორი თეორიული და რვა პრაქტიკული) და გაცემული პასუხის ხარისხით განისაზღვრება სტუდენტის შეფასების ქულა (თითოეულ შეკითხვაზე მაქსიმალური ქულა შესაბამისად არის 3 და 4).

კრებულის თითოეულ შემადგენელ ნაწილში დასმული შეკითხვები მოიცავს სხვადასხვა ვარიანტს. საშინაო დავალებისა და საკონტროლო წერის პასუხგასაცემი შეკითხვები აირჩევა ვარიანტების ასარჩევი ცხრილების სტრიქონის მიხედვით (ცხრილის სტრიქონის ნომერი შეესაბამება აკადემიური ჯგუფის სიაში სტუდენტის რიგით ნომერს) ან კონკრეტული მითითებით, ხოლო გამოცდების შემ-თხვევაში ასეთივე ცხრილების სტრიქონიდან სტუდენტის მიერ აღებული ბილეთის ნომრის მიხედვით. შესაძლებელია პასუხგასაცემი შეკითხვების ვარიანტები აირჩიოს უშუალოდ მასწავლებელმა.

კრებული განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. საშინაო დავალებების შესრულების მიზანი ლექციებზე მიღებული ცოდნის განმტკიცება, დამთავრებული ფუნქციური დანიშნულების რეალური ციფრული კვანძების დაპროექტების უნარ-ჩვევების გამომუშავება. კრებული მოიცავს პრაქტიკულ რეკომენდაციებს დავალებების შესასრულებლად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები