ნ. ნიჟარაძე

კომპოზიციური მასალების წარმოების პროცესები და აპარატები


image-1

უაკ 621.763

ISBN 978-9941-28-481-6 (PDF)

100 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსი შედგენილია სამაგისტრო პროგრამის სილაბუსით გათვალისწინებული საკითხების მიხედვით და მასში განხილულია ძირიადი საკითხები კომპოზიციური მასალების პროცესებისა და აპარატების შესახებ: თბური აგრეგატები, მათი სახეობები და მიმდინარე პროცესების თავისებურებანი.

გამოცემა განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები