ვ. ქირია, ზ. მჭედლიშვილი

ამძრავთა ელექტრომექანიკური სისტემები


image

უაკ 621.373.1

ISBN 978-9941-28-531-8

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია თანამედროვე ავტომატიზებულ წარმოებაში გამოყენებული ელექტრომექანიკური ამძრავები - განხილულია მათი თავისებურებები და კვლევის მეთოდები. კვლევებისათვის გამოყენებულია კომპიუტერული პროგრამა Matlab-ის Simulink პაკეტი. ნაჩვენებია ელექტრომექანიკური ამძრავების მექანიკური, ელექტრული ნაწილებისა და მართვის სისტემების კვლევისა და სიმულაციის მაგალითები.

გამოცემა განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიის პროგრამის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები