ა. ფრანგიშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი

ხელოვნური ნეირონული ქსელები
კომპიუტერული მოდელირება

image

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-28-608-7

347 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

განიხილება ნეირონული ქსელების ცნობილი ტიპების დაპროექტების, სწავლების, ანალიზისა და მოდელირების საკითხები MATLAB სისტემაში Neural Networks Toolbox (NNT) პაკეტის გამოყენებით.

სახელმძღვანელო მომზადებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტში და განკუთვნილია ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის „ნეიროქსელური ტექნოლოგიების“ შესწავლისას მაინორის სახით. იგი სასარგებლო შეიძლება ასევე აღმოჩნდეს „ნეიროკომპიუტერული სისტემების“ „ხელოვნური ინტელექტის სისტემებისა“ და „სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფის“ დისციპლინათა შესწავლისას სხვა სპეციალობის სტუდენტებისათვისაც.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები