თ. ისაკაძე

სამაცივრო დანადგარები საბაკალავრო საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესასრულებლად


image

უაკ 621.5

ISBN 978-9941-28-730-5

56 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სალექციო კურსში განხილულია სამაცივრო დანადგარის დაპროექტების სტანდარტები. დეტალურადაა აღწერილი სამაცივრო კამერების სამშენებლო-საიზოლაციო კონსტრუქციები, მოცემულია თბოიზოლაციის გაანგარიშება, სივრცითი დაგეგმარების პირობები, მაცივარი დანადგარის ძირითადი კვანძების: კომპრესორის, საორთქლებლის, კონდენსატორის და დამხმარე მოწყობილობების შერჩევის მეთოდიკა; სამაცივრო ციკლის შერჩევისა და გაანგარიშების საფუძვლები.

ნაშრომი განკუთვნილია საკვები პროდუქტების წარმოება-გადამუშავებისა და სამაცივრო მოწყობილობების საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. აგრეთვე შეიძლება გამოიყენონ ამავე პროგრამის შემსწავლელმა მაგისტრანტებმა და დოქტორანტებმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები