გ. გოლეთიანი, ვ. ღვაჩლიანი, თ. ისაკაძე, ზ. ლაზარაშვილი, გ. გუგულაშვილი

მატეს ტიპის ჩაის წარმოების ბიოტექნოლოგიური საფუძვლები

image-1

უაკ 633.72

ISBN 978-9941-28-803-6

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

აღწერილია მატეს სამშობლო, მატეს წარმოების ნედლეული. მოყვანილია ძველი ინდიელების ლეგენდები მატეს სასარგებლო თვისებების შესახებ. წარმოდგენილია მატეს ქიმიური შედგენილობა და ის სასარგებლო თვისებები, რომლებიც მას პოპულარულს ხდის მსოფლიოში. ნაჩვენებია, რომ, ნადლეულის მარაგის სიმცირის გამო, მატეს წარმოება ვერ აკმაყოფილებს მასზე მთელ მსოფლიოში გაზრდილ მოთხოვნილებას, რაც განაპირობებს ახალი ნედლეულის გამოძებნისა და მატეს მსგავსი ჩაის წარმოებისათვის ახალი ტექნოლოგიების დამუშავების აუცილებლობას. ასეთ ნედლეულად მიჩნეულია კავკასიური როდოდენდრონი, საიდანაც შესაძლებელია ჯანმრთელობისათვის ძალზე სასარგებლო პროდუქციის წარმოება.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები