დ. თავხელიძე, ომ. თედორაძე

გამოყენებითი მექანიკა - 2

მექანიზმებისა და მანქანების თეორია და მანქანათა ნაწილები

image-1

უაკ 531.8

ISBN 978-9941-28-845-6

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 20.10.2020


 
ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები